Мантры, читаемые во время ягьи

Ом трийамбакам йаджамахе сугандхим пушти вардханам урварукамива бандханам мритьор мукшийа мамритат

Ганеша

Ом гам ганапатайе намах.
Ом экадантайа видмахе вакратундайа дхимахи танно дантих прачодайат

Шива

Ом намах шивайя
Ом татпурушаия видмахе махадевайя дхимахи танно рудрах прачодайат
Ом трийамбакам йаджамахе сугандхим пушти вардханам урварукамива бандханам мритьор мукшийа мамритат
Ом бам ватукайа ападуддхаранайа куру куру вакукайя бам Ом намах шивайя

Шакти

Кали Ом .
Шрим хрим крим парамешвари калике сваха.
Ом Каликайяи видмахе шмашанавасиньяи дхимахи танногхоре прачодайят
Ом аим хрим крим чамундаяйи вичче
Ом шри дургайяи намах.
Ом Клим Каньякумарьяи намах.

Субраманья

Ом намо скандайя шри шараванабхавайя намах.
Ом намо гухайя намах.
Vetri Vel Muruganakku Arohara!
Ом Крийя Бабаджи Нама Ом
Ом шанти шанти шантих

БХАДЖАНЫ

Ганеша

Ганеша шаранам шаранам ганеша …Вигхнеша шаранам шаранам махеша
Джай Ганеша джай Ганеша джай Ганеша дева…мата тера парвати пита махадева
Джей джей джей гананаяка джей джей вигхна винашака
Хе шубха мангала даяка видья будхи прадаяка
Гаджа вадана-а гори нандана (3х)
Ганга дхара шива шамбу нандана (2х)

Джай Ганеша джай Ганеша джай Ганеша пахи мам …
Шри Ганеша шри Ганеша шри Ганеша ракша мам

Ганеша шаранам парама паванам Девам сундарам гаджананам
Гуру чаранам парама паванам Девам сундарам гаджананам
Нитья смаранам парама паванам Девам сундарам гаджананам

Шива

Шива Шива махадева нама шивайя садашива
Кали Кали махамата намо калике намо намах
Дурга Дурга махамайя намо дургайя намо намах

Натараджа Натараджа нартана сундара Натараджа…
Шивараджа Шивараджа партипуришвара Шивараджа…
Чидамбареша Натараджа Шива махешвара Шивараджа..
Шивараджа Шивараджа шивакамиприя Шивараджа

Боло боло саб миль боло Ом намах шивайя..Джута джатадхана гангадхари..
Тришуладхари дамару бхаджайя…Дама дама дама дама дамарубхаджайя..
Гундж утхао Ом намах шивайя..
Боло боло саб миль боло Ом намах шивайя

Шива шанкара Шива шанкара…шива шанкара ума махешвара джая..
Шанкара шанкара шанкара джая

Хе Шива шанкара хе махешвара…
сукха кара дукха хара хара хара шанкара…
хари Ом намах шивайя Ом мани падме хум ..нама шивайя нама Ом…

Шива махешвара Шива махадева Шива махешвара гурудев..
кайласа-васа махадева хридайа васа самба садашива..
Трибхувана-пати самба-садашива..Шива Ом

Джая гаури шанкара джая вишванатх..
джая Парвати пати бхоленатх..
Бхоленатх бхоленатх... джая Парвати пати бхоленатх..

Хара хара хара хара махадева..
Шива Шива Шива Шива садашива..
Ом намо намо намах шивайя..
Брахма Вишну сурарчитайя…
Ом намо намо намах шивайя..
Ума Ганеша Шаравана севита..
Ом намо намах шивайя

Ганга джатадхара гаури шанкара гириджа манорамана..
джая мритьюнджая махадева махешвара мангала шубха чарана..
Нанди вахана нага бхушана нирупама гуна садхана..
нартана манохара нилакантха хара нираджа дала найяна

Шакти

Джая амбе джагадамбе мата бхавани джая амбе..
джая Дурге джая Дурге мата бхавани джая Дурге
Дургати нашини Дурге джая джая
Кала винашини Кали джая джая..
Ума Рама Брахмани джая джая
Радха Рукмини Сита Джая джая..

Дурге Дурге Дурге джая джая ма…Кали Калини ма
Джая ма…Кали Дурге ма… джая Кали ма…
Сукха майи ма… Премонмайи ма…
Каруна майи ма… Йога майи ма…
Шакти майи ма… Джйотирмайи ма…
Бхакти майи ма… Ананда майи ма…

Джая мата Кали Дурге Джая мата Дурге
Кали Дурге намо намах

Чамунда хе Кали ма Кали Канкали ма..
шри Кали ма Кали Канкали намах..

Субраманья

Субраманьям субраманьям шанмукха натха субраманьям..
Шива Шива Шива Шива субраманьям..
Хара хара хара хара субраманьям..
Шива шараванабхава субраманьям
хара шаранавабхара субраманьям

Вель Муруган Вель Муруган /2х/
Шакти Вель Муруган Шакти Вель Муруган/2х/
Джьоти Вель Муруган Джьоти Вель Муруган/2х/


Джай гуру джай гуру джай гуру джай
/Шива/Амме/Бабаджи/Аннай/Баба/Саи/йога/Гуру/

Бабаджи гурудева Бабаджи гурунада ..Бабаджи бхагавани Бабаджи пурумани

Ом шри чандра чайтанья прабху нитьянанда…харе Рама харе Кришна шри Радхе говинда..
ом хари Ом..хара // Шива // Шакти

ДЖАЙЯ РАДхА МАДхАВА джайя кунджа бихари /2х/
Гопиджана валлабха гири вара дха-ари-и /2х/
Яшода нандана браджа джана раджнана /4х/
Ямуна ти-ира рана ча-ари /4х/

ХАРЕ ХАРЕ АМАРНАТЕ ГАНГЕ каши вишванатхе ганге
Каши амарнате ганге каши вишванатхе ганге
Харе харе гоутаме ганге каши вишванатхе ганге
Каши гоутаме ганге каши вишванатхе ганге
Харе харе махадева шамбо каши вишванатхе ганге
Каши вишванатхе ганге каши амарнатхе ганге

Ом тат сат намах шивайя