Vedic Mantras for Planets

Our Shastras are full of Mantras for every occasion, deity, problem. Vedic Mantras for various Planets are given below.

Mantra for Sun
”Om Harang Hareeng Haroong Sah Om Bhur Bhawa Sawa Om Alkrishnen rajsa Varatmano Niveshyanmritam mareyanch Hiranyen Savete Rathenadevi Yati Bhovnani Pashyan. Om savah Bhovah Om Sah Haroong Harang Om Suryae Namah‘.

Mantra for Moon
”Om Sharang Shareeng Sharoong Se Om Bhoorbhava Swa Om emandeva aspatan subdavam hane Kashatriye mahne Jyeshthaye mahete Janarajyeendarasthenindraye yayaya.
Emushaye Putarmushye Putarmaste Vishamishvomi Raja Somoasmakan. Brahman raja II. Om Seva Bhuva Bho Om Se Sheroong Shareeng Sharang Om Chandermase nama".

Mantra for Mercury
”Om Barang Bareeng Baroong she Bhoor Bhava Sawa Om Udbudhyas Vagne Pratijagrihi Twamishpurte She Srujetha Mayanch. Asmintsandhasthe Ardyukarsmin Vishvedeva Yajmanasheh Prasedat. Om Sahva Bhoova Bhoo, Om Baroong Bareeng Baroong Budhaye Namah‘

Mantra for Mars
"Om Karang Kareeng Karoong See Om Bhoorbhava Sawa
Om agnimoordhi diwa Kkutpati Prathioyayam apa Reta Sejinvati
Om Sawah Bhoovah Bhooh Om Sah Kroung Kareng Karang Om Bhoumaya Namah‘.

Mantra for Jupiter
”Om jarang jareng jaroung sah Om Bhoorbhavah Swah Brihaspateatiya Daryoarhadyumduibhati Ritumajjaneshu. Yaddidsyachchhvasritapra jatatdsmasu Dravinamdyohichittam. Om Swah Bhoovah Bhoo Om Sah jaroong jareeng Om Brihaspataye Namah‘.

Mantra for Venus
”Om darang dareeng daroong se Om Bhoorbhava sawa
Om Annat Parisato Rasam Brahmanam Vyapibat Kshatramyatom.
Prajapatih! Riten Satyamindriyavipan Shukramandhasandrasyendriyamidampayomritamamadhum.
Om Svaha Boovaha Bhooha Om She Daroung dareeng darang
Om Shukraye Namah‘.

Mantra for Saturn
”Om Khang Kheeng Khong Sa Om Bhoor Bhawa Kha Om Shanoo Devi rabhishtaye Aapo Bhawanto Peetye Shanyorabi Sarvantona/Om Kha Bhawa Bhu Om sa Khoong Kheeng Khang Om Shanshcraya mamah“s‘

Mantra for Rahu
”Om Bharang Bhareeng Bharoong Sah Om Bhoorbhava Savaha Om Kayanashichittar Abhoovatooti Sadavridha Sakha! Kayasachisth-yavrita. Om Svaha Bhoova Bhoo om Sah Bharoong Bhareeng Om Rahava Namah‘

Mantra for Ketu
”Om Prang Preeng Paroong Sah Bhoorbhavah savah. Om Ketum Krivannketava Yashomaryaapeshase. Samusdwibharjayahah. Om Swah Bhoovah, Bhoo, Om Sah Paroong Pareeng Praung Katave Namah‘.